Prawo wodne

Prawo wodne reguluje kwestie z zakresu gospodarki wodnej. Obejmuje akty prawne, które posiadają taką nazwę w Polsce już od 1962 roku.

Prawo wodne

W 2017 roku Sejm uchwalił nową ustawę – Prawo wodne, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Zastąpiła ona obowiązującą ustawę z 18 lipca 2001 roku. Ta ustawa posiada 574 artykuły i XIII działy. Wtedy też (w 2018 roku) doszło do utworzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jest to instytucja centralna, która zarządza gospodarką wodną w kraju. Jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich są natomiast; Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i regionalne zarządy.

Składanie oświadczeń

Od początku tego roku korzystający z wód i odprowadzający ścieki muszą złożyć odpowiednie oświadczenia do Wód Polskich. Także samorządy musiały złożyć oświadczenie za IV kwartał 2018 roku i wnieść stosowne opłaty. Taka zasada nie dla wszystkich jest jednak jasna i zrozumiała. Co budzi takie wątpliwości? Okazuje się, że kontrowersje są związane z opłatami zmiennymi za pobór wody, za nawodnienie gruntów i związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji.

Za co składa się oświadczenia?

Oświadczenia do Wód Polskich składa się w związku z;

– poborem wód powierzchniowych i podziemnych,
– odprowadzaniem do wód (opadowych lub roztopowych) ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do odprowadzenia opadów atmosferycznych,
– wprowadzaniem ścieków do ziemi lub wód (także pochodzących z obiegów chłodzących elektrociepłowni i elektrowni i wód zasolonych)
– poboru wód na potrzeby hodowli ryb i innym organizmów wodnych,
– wydobywaniem żwiru, piasku i kamienia z powierzchniowych wód i wód morza terytorialnego, a także wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej,
– wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi z hodowli ryb (tak zwany pobór zwrotny).

Prawo wodne reguluje wszelkie spraw związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi, określa zakres korzystania z wód i zarządzania nimi. Ustawa na przestrzeni lat uległa nowelizacji i przekształceniom, co spowodowało pewne zmiany w tym systemie, z którymi warto się zapoznać.

 Prawo wodne